Õigus last esindada

(PS § 27, PKS § 120)
 
Alaealisel ehk alla 18-aastasel on piiratud teovõime1. See tähendab, et lastel on piiratud õigus teha tehinguid iseseisvalt. Alaealiste õigust on piiratud, kuna nad ei ole väheste kogemuste, teadmiste ja oskuste tõttu veel küpsed kõiki otsuseid iseseisvalt langetama ja võivad teadmatusest sõlmida tehinguid, mis osutuvad neile kahjulikeks. Alaealistele on seatud piirangud nende endi õiguste kaitseks.
 
Lapsevanemal on põhiseaduslik õigus ning kohustus oma lapse eest hoolitseda ja teda kasvatada. See annab vanemale õiguse teha lapse eest teatud otsuseid ja teda esindada. Lapse seaduslik esindaja on hooldusõiguslik vanem. Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Vanem esindab last üksinda, kui tal on lapse suhtes ainuhooldusõigus või konkreetses küsimuses siis, kui kohus on selleks otsustusõiguse andnud.
 
Kohus võib vähemalt 15-aastase piiratud teovõimet laiendada, kui see on lapse huvides ja lapse arengutase seda võimaldab. Seda, millistes tehingutes vanema esindus vajalik ei ole, otsustab kohus. Täielik teovõime ehk õigus iseseisvalt tehinguid teha saadakse täisealise ikka jõudes (18-aastaseks saamisega).
 
Vanema esindusõigus varahooldusõiguse täide viimisel on piiratud. Lapse vara puudutavate otsuste tegemisel tuleb arvestada kõige esmalt lapse huve. Varahooldusõiguse täideviimise tagamiseks vajalikud piirangud kehtestatakse perekonnaseadusega. Sellest on juttu punktis "Õigus ja kohustus last kasvatada ja lapse eest hoolitseda".
 
________________________________________
1 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) §-s 8 on kehtestatud füüsilise isiku teovõime alused. Füüsilise isiku teovõime on võime iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. Täielik teovõime on 18-aastaseks saanud isikul ehk täisealisel. Alla 18-aastasel isikul ehk alaealisel on piiratud teovõime. Vt ka TsÜS § 8–12.

Vaata veel