Muud rahvusvahelised suunised

Juhis eakohaste küsimuste esitamiseks laste ülekuulamisel

 ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne (Eesti valitsusväliste organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja ettepanekud) (2015)
ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaarid lapse õiguste konventsiooni kohta (inglise keeles)
ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 (2009) lapse õigus olla ära kuulatud (eesti keeles)
ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 13 (2011) Lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest (eesti keeles)
ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr.14 (2013) lapse õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele (eesti keeles)
Lapse õiguste konventsiooni täitmise esimene perioodiline aruanne (2001)
Eesti Vabariigi kolmas ja neljas perioodiline aruanne ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta (2014) 
UNICEF´i kogumik 25 Years of the Convention on the Rights of the Child: Is the World a better place for children?

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012 , millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/93/EL, 13. detsember 2011 , mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK

Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon

Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon

Vaata veel