Prokurör võib otsustada menetluse lõpetamise

Kui eeluurimine on lõppenud, s.t politsei on kõik inimesed ülekuulatud, keda vaja oli, siis saadetakse materjalid prokuratuuri. Prokurör otsustab, kas saab Sinu suhtes menetluse lõpetada ja määrata mõjutusvahendid /kohustused või on vajalik kohtus lahend saavutada. 
Menetluse lõpetamisega Sulle selgitatakse, millised mõjutusvahendid määratakse, Sinu arvamus kuulatakse ära ja Sul on võimalus oma seisukoht öelda.

Kuula hoolega, mida prokurör Sulle selgitab, sest see on Sinu elu ja see mõjutab Sinu elu. 
Kui Sa ei saa päris täpselt aru, küsi prokurörilt täpsustusi ja Sulle seletatakse lihtsas keeles. Kui mõjutusvahendid/kohustused on määratud, tuleb need täita kokkulepitud tähtajaks. Sa saad kaasa määruse, kus on täpsemalt ka kirjas, juhul kui vahepeal meelest läheb.
Sind kutsutakse prokuröri juurde koos vanematega, kuid kui soovid midagi täpsustada üksinda, nii et ema või isa juures ei ole, siis saad seda paluda. 
 

Prokurör võib otsustada Sinu suhtes kriminaalmenetlust mitte alustada või lõpetada, kui ta leiab, et Sind saab mõjutada karistust või kohtu määratud mõjutusvahendit kohaldamata. Selleks kutsub prokurör alaealise õiguserikkuja ja tema seadusliku esindaja enda juurde, selgitab kuriteo olemust, hoiatab alaealist ja vajadusel määrab talle kohustuse. Lisaks räägib prokurör noorega sõltuvalt juhtumi asjaoludest tubakatoodete, alkoholi ja narkootikumide tarvitamisest, koolikohustuse täitmisest ning gruppide mõjust noore käitumise üle. Valitud kohustuse ja muu vajaliku informatsiooni edastab prokurör seejärel kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistile.

Prokuröri poolt määratavad kohustused on näiteks:

  1. 10–60 tundi üldkasulikku tööd;
  2. kuriteoga tekitatud kahju hüvitamine või heastamine;
  3. sotsiaalprogramm;
  4. sõltuvus- või muu ravi;
  5. lepitusteenus;
  6. muu asjakohane kohustus. 

Kui prokuröri määratavad kohustused ei ole noore mõjutamiseks piisavad, saab saata kriminaalasja kohtusse. Kohus määrab sel juhul alaealisele sobiliku mõjutusvahendi.

Vaata veel