Millise  otsuse kohus võib teha?

Kui kohtunik leiab, et Sa oled kuriteos süüdi, siis võib ta panna Sulle peale erinevaid kohustusi. Siin on välja toodud vaid mõned näited ning erinevaid kohustusi on veelgi.

Kohus võib näiteks: 

 • teha Sulle hoiatuse;
 • kohustada Sind läbima sotsiaalprogrammi – näiteks pead käima pereteraapias, mille eesmärk on mõjutada Sinu käitumist ja suunata Sind probleemidest eemale. Selle käigus suhtleb spetsialist nii Sinu kui Sinu perega ning ka teiste Sinu jaoks oluliste inimestega ning püütakse leida võimalused Sinu abistamiseks. Teraapiad toimuvad iganädalaselt Sulle ja Sinu perele sobivas kohas, näiteks Sinu kodus;
 • kohustada Sind ühiskondlikult kasulikku tööd tegema – näiteks tuleb Sul minna kusagile kedagi abistama;

Poisid teevad ühiskondlikult kasulikku tööd, riisuvad lehti

 • kohustada Sind heastama või hüvitama Sinu poolt tekitatud kahju – näiteks pead Sina või Sinu vanemad maksma kinni selle, mille Sa ära lõhkusid või mida varastasid; 
 • suunata Sind ravile, kui Sul on probleeme alkoholi või narkootikumide tarvitamisega;
 • suunata Sind lepitusteenusele – see tähendab, et Sul tuleb minna ohvriabi töötaja juurde, kuhu tuleb ka kannatanu. Ohvriabitöötajaga koos räägitakse läbi, mis läks valesti ja oleks pidanud teisiti olema. Samuti lepitakse kokku, kuidas Sa saad kannatanule tekitatud kahju heaks teha;
 • suunata Sind kinnisesse lasteasutusse – see on asutus, kus lapsel tuleb olla ööpäevaringselt kohtu poolt määratud ajaks – reeglina aastaks. Selles asutuses toetatakse Sinu psühholoogilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja haridusalast arengut, et muuta Sinu käitumist paremaks, aidata koolikohustust täita ja lõpetada meelemürkide tarvitamist; 
 • piirata Sinu vaba liikumist –  näiteks pead olema kodus igal õhtul kindlal kellaajal;
 • allutada Sind käitumiskontrollile –  näiteks pead käima kriminaalhooldusametniku juures, elama kindlas kohas, kindlasti käima koolis, saama kriminaalhooldusametnikult loa õppimiskoha vahetuseks või tööle asumiseks, välismaale sõitmiseks.

NB! Kui kohus tunnistab alaealise kuriteos süüdi ja kohaldab tema suhtes mõjutusvahendit, siis karistusregistrisse toime pandud kuriteo ja mõjutusvahendi kohta märget ei tehta.

Kui kohtunik leiab, et sellised kohustused ei mõjuta Sinu käitumist piisavalt, võib ta Sind ka karistada.
Kohus võib määrata Sulle rahalise karistuse, kuid seda juhul, kui Sa teenid iseseisvalt raha. 
Kui  Sa oled toime pannud raske kuriteo, võib kohus Sind ka vangistusega karistada. Sulle võidakse määrata  katseajaga tingimisi vangistus, mis tähendab, et Sa jääd kriminaalhooldaja järelevalve alla kindlaks perioodiks ja pead täitma kohtuniku määratud reegleid. Kui Sa neid reegleid ei järgi, on Sul oht päriselt vanglasse sattuda. Vanglakaristust mõistetakse Eestis alaealistele väga harva.  

Oluline teada!

 • Otsuse tegemisel võtab kohtunik arvesse Sinu vajadusi ja seda, kuidas on kohtu hinnangul kõige parem Sind mõjutada, et Sa tulevikus rikkumisi enam toime ei paneks
 • Kui otsus tehakse teatavaks, on Sul õigus paluda selle sisu selgitamist
 • Kui Sa ei valda eesti keelt, on Sul õigus saada kohtuotsuse tõlge Sinu emakeeles.

Sul on õigus kohtuotsus edasi kaevata 

Kui kohus leiab, et oled süüdi, kuid Sa ei ole kohtuotsusega nõus, on Sul õigus otsus edasi kaevata. Räägi sellest oma kaitsja või oma vanematega. Sinu kaitsja selgitab, kuidas see käib.

Vaata veel