Lastekaitse

Lastekaitse osakonna eesmärk on laste ja perede heaolu tõstmine ja õiguste kaitse.

Lastekaitse osakonnas täidame lastekaitseseadusega sotsiaalkindlustusametile pandud ülesandeid.
kiigepuu

Lastekaitse korraldamisel:

 •    viime ellu riiklikku lastekaitsepoliitikat,
 •    rakendame riiklikke strateegiaid,
 •    koordineerimine valdkondadeülest lastekaitsealast ennetus- ja koostööd.


Lapsi ja peresid toetavate meetmete rakendamisel:

 •    korraldame lastekaitsealast teavitustegevust,
 •    kogume lastekaitsealast statistikat,
 •    korraldame siseriiklikku ja rahvusvahelist lapsendamist,
 •    korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist,
 •    korraldame hoolduspere sobivuse hindamist ja ettevalmistust,
 •    pakume ööpäevaringse telefoninõustamise teenust lastega tegelevatele spetsialistidele abivajava või  hädaohus oleva lapse             abistamiseks,
 •    pakume ööpäevaringse lasteabitelefoni teenust 116 111, www.lasteabi.ee.


Kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel:

 •    abistame lastekaitse juhtumite lahendamisel ja lapsele või perele sobivate meetmete leidmisel,
 •    vahendame rahvusvahelisi üksikjuhtumeid,
 •    nõustame lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel,
 •    anname arvamusi lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta.

Lastekaitseosakonna kontaktandmed

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse.  
 

Vaata veel