Teoga põhjustatud kahju heastamine või hüvitamine

Oma teoga võisid Sa tekitada valu ja/või ka rahalist kahju, s.t tegid füüsiliselt haiget ja kannatanu peab end ravima ning see võib võtta kaua aega. Samuti võisid tekitada kannatanule ja tema perele rahalisi kulutusi, näiteks ravikulud, lõhutud asjade parandamine või uute ostmine, kaduma läinud või ära võetud asjade uuesti soetamine. Sa võid välja pakkuda, kuidas saaksid oma teo heastada, kas näiteks osalise tööga hüvitada rahaline kahju, oma tööga heastada lõhutud vara (nt parandada lõhutud aed vms) või saad ka pakkuda midagi omalt poolt. 

Õigusrikkumisega kaasneb alati kahju kannatanule, vahel laiemalt ka kogukonnale. Kahjude heastamise viise on erinevaid. See võib aset leida erinevate protsesside raames, nt kui kriminaalmenetluse tulemusel tehakse ühiskondlikult kasulikku tööd või kui menetluse lõpetamisel oportuniteediga määratakse kohustuseks tasuda kogukonna heaks teatud summa samasse valdkonda, kus kahju tekitati. Kahjude heastamine võib olla materiaalne (kahjude hüvitamine) või sümboolne (juhtunu kinnitamine, andeks palumine, ametlik vabandus, teo avalik tunnistamine, lubadus tehtut mitte korrata või vabatahtlik töö kogukonna heaks). 

Vaata veel