Mida kohus võib otsustada?

Kui oled tunnistust andes vastanud kõikidele küsimustele ja enam küsimusi ei ole, siis on Sinu töö kohtusaalis tehtud. Kui kohtunik on kõik vajalikud inimesed ära kuulanud, läheb ta otsust tegema ning teatab kohtuotsuse kuulutamise aja.

Tunnistajana võid Sa kohtuotsust kuulama minna, kui kohtuistung on avalik. Infot selle kohta, kas istung on avalik, võid Sa küsida kas oma vanematelt või prokurörilt või vaadata Riigi Teataja lehelt.

Kohus võib langetada kas süüdimõistva või õigeksmõistva otsuse. Kui kohus otsustab inimese süüdi mõista, siis määrab kohus talle karistuse. Kui kohus langetab õigeksmõistva kohtuotsuse, siis ta otsustab, et inimene ei ole kuritegu toime pannud.

Kui kohus otsustab, et asjad toimusid teisiti, kui Sina arvasid või mäletasid, siis võib see Sulle raske olla. Sa võid tunda, et Sinu ütlustest ei olnud piisavalt kasu või et kohus ei uskunud Sind. Kohus võib ühe juhtumi arutamisel kuulata väga paljude inimeste ütlusi ning peab otsuse tegemisel arvestama kõiki tõendeid, mis esitatakse.

Jäta meelde, et Sina ei vastuta kohtu otsuse eest, kuna ainult Sinu öeldu järgi kohus otsust ei tee. Sinu ainus ülesanne oli öelda kohtule, mida Sina nägid või mis Sinuga juhtus.

Kes aitab mul mõista kohtuotsuse sisu?

Kui Sa ei saa aru, miks kohus just nii otsustas, siis palu mõnel täiskasvanul Sulle otsust selgitada.

Kui tahad pärast kohtuistungit teada saada, mis otsuse kohus tegi, võid paluda prokuröril või enda esindajal Sulle sellest hiljem teada anda. Kohtuotsus avaldatakse ka Riigi Teataja lehel. Sealt saad otsust otsida kohtuasja numbri järgi, mille leiad Sulle saadetud kohtukutselt. Kohtuotsustega võib hiljem tutvuda ka kohtus, küsides seda kohtu kantseleist.

Vaata veel