Juhtumi uurimine politseis

Kuriteost teada andmine

Kui oled sattunud kuriteos kannatanuks, pöördu nii ruttu, kui võimalik, politsei poole. Mida kiiremini saab politsei kuritegu ja selle sündmuskohta uurima asuda, seda tõenäolisem on, et kurjategija tehakse kindlaks ja tema süü tõendatakse.

Kui vahetut ohtu pole, võid kuriteost teatada ka muul viisil.

Abivõimalused

Igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks. Kannatanuna on Sul õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele. Et Sinu kogemust leevendada, pakutakse Sulle mitmesugust abi. 

Abivõimaluste kohta lähemalt.

Ohvriabi

Ohvriabi kriisitelefonilt 116006 pakutakse Sulle ööpäevaringset kriisinõustamist ja jagatakse informatsiooni ohvri õigustest ja abistavatest süsteemidest. Lisaks tagatakse Sulle, et saadud informatsioon jõuaks vastavatele abiandvatele spetsialistidele.


Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud Sulle, kui:

  • oled langenud süüteo ohvriks;
  • oled langenud hooletuse või halva kohtlemise ohvriks;
  • oled langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks;
  • oled kaotanud kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel enda lähedase;
  • soovid teatada kellegi teise ohvriks langemisest.

116006 numbrile helistamine on Sulle tasuta ja soovi korral võid jääda anonüümseks. Sind nõustatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui vajad nõu ja tuge murede lahendamisel, saad ka ise pöörduda ohvriabitöötaja poole. Ohvriabiteenust osutatakse igas maakonnas.

Politsei teeb koostööd abi andvate asutustega ja kui vaja, kaasab sotsiaal-, lastekaitse- või ohvriabitöötaja, kes saab Sind aidata. 

Pildil on lastekaitsetöötaja
Psühholoogiline abi

Ohvriks sattudes on sinul ja sinu pereliikmetel võimalus saada psühholoogilist abi nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupi näol. Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on sul vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes hindab psühholoogilise abi vajadust ja vormistab sulle hüvitise. Seejärel võid sa pöörduda psühholoogi vastuvõtule ja ohvriabi töötaja aitab sind ka psühholoogi valikul.

Pärast avalduse esitamist

Avalduse esitamise järel võetakse Sinuga ühendust ning antakse informatsiooni edasise tegevuse suhtes - näiteks kutsutakse ütlusi andma, küsitakse infot võimalike tunnistajate kohta või palutakse abi tõendite kogumisel. Samuti informeeritakse Sind muude abi- ja nõustamisvõimaluste ning kaitsemeetmete võimaluse osas. 

Pärast kuriteoteate kättesaamist otsustavad politsei ja prokuratuur, kas menetlust alustada või mitte:

  • Menetlust alustatakse – kui politsei on saanud kuriteoteate või saab muu kuriteole viitava informatsiooni ning esinevad kuriteotunnused, siis alustatakse kriminaalmenetlust.
  • Menetlust ei alustata – kui kriminaalmenetlust ei alustata, teatatakse sellest kuriteoteate tegijale 10 päeva jooksul alates kuriteoteate saamisest. Menetlust ei alustata näiteks siis, kui ei leita kuriteole viitavaid tunnuseid, kuritegu on aegunud või kahtlustatav on surnud. Kui Sa ei nõustu menetluse alustamata jätmise otsusega, on Sul võimalik selle otsuse peale kaevata prokuratuurile. 
Ülekuulamine

Kui oled kannatanu, siis kutsutakse Sind tõenäoliselt ülekuulamisele. Ülekuulamisel tutvustatakse Sulle kõigepealt Sinu õigusi ja kohustusi. Ütluste andmine on kohustuslik, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Sa ei tohi anda valeütlusi. Sinu jutt pannakse kirja protokolli, millega saad pärast tutvuda.

Kui oled kannatanuna alaealine, siis kohalduvad Sulle spetsiifilised õigused, mis tagavad Sinu kui alaealise huvide kaitsmise. Näiteks võib alla 14-aastaste alaealiste puhul, kelle ülekuulamine on seotud perevägivalla või seksuaalse väärkohtlemisega, kasutada ülekuulamise videosalvestamise võimalust, et vältida vajadust ülekuulamise kordamiseks kohtus. 

Samuti tuleb alaealisele kannatanule, kelle seaduslike esindajate huvid on vastuolus lapse enda huvidega (näiteks on vanemad ise oma last väärkohelnud), määrata riigi õigusabi korras advokaat, kes lähtub ainult lapse enda huvidest ning kaitseb neid menetluses. 

Uurimine jätkub

Uurimine jätkub – kogutakse edasi tõendeid, kuulatakse üle tunnistajaid ja kahtlustatav, viiakse läbi ekspertiise jne. Kui ilmneb mingeid uusi asjaolusid, siis võidakse Sind uuesti kutsuda ülekuulamisele.
Kui asjas on kõik tõendid kogutud, edastatakse toimik prokuratuuri.

Uurimine lõpetatakse

Uurimine võidakse lõpetada, kui esineb mõni seaduses toodud asjaolu - näiteks pole toime pandud tegu kuritegu või on kuriteo toimepannud isik surnud või teda ei õnnestu leida. Kui hiljem siiski ilmneb toimepandud kuriteo osas uut infot, uuendatakse kriminaalmenetlus.

Õigus saada tuge

Kriminaalmenetluse edenemise kohta saad küsida politseiuurijalt või politsei kontaktisikult. Sellisel viisil saate üldisemat infot menetluse kohta. Juhtumiga tegelevate politseiametnike kontaktandmeid saate politsei kliendiinfo numbril 612 3000, järgides saadud juhiseid.

Õigus taotleda lähenemiskeeldu

Kui Sa tunned ennast ohustatuna ja oled pidevalt hirmul, siis on Sul võimalus taotleda lähenemiskeeldu inimese vastu, kes Sind nii tundma paneb.

Lähenemiskeeld tähendab, et see inimene ei saa viibida Sinu läheduses, ta ei tohi Sulle helistada või sõnumeid saata ega muul viisil Sinuga  ühendust võtta.

Kui Sa oled alla 18-aastane, siis on lähenemiskeelu taotluse esitamiseks Sinu vanemate või eestkostja nõusolekut vaja ning prokurör aitab taotlust kohtule esitada. Kohus otsustab, kas lähenemiskeeldu saab kohaldada.

Õigus esitada kahjunõue

Kui Sulle on kuriteo käigus tekitatud kahju, siis on Sul võimalik esitada nõue, et selline kahju hüvitataks.
Sul on õigus nõuda, et hüvitataks kahju, kui:

  • Sulle on tekkinud raske tervisekahjustus, Sind on seksuaalselt väärkoheldud või kehaliselt vigastatud (näiteks on Sind on löödud, vigastatud noa või mingi muu esemega);
  • Sind on pandud tundma hirmu, ärevust või paanikat ja see on mõjutab Sinu igapäevaelu;
  • Sulle on kuriteo tagajärjel tekkinud kulud – näiteks ravikulud või kulud varastatud või kahjustatud asja asendamiseks.

Pea meeles, et kõik tšekid tuleb alles hoida!

Mis saab kui isik, kes kuriteos süüdi mõisteti, ei hüvita mulle tekitatud kahju?

Kui inimene ei täida kohtulahendiga kindlaks määratud kohustust ega hüvita Sulle tekkinud kahju, siis on Sul võimalik pöörduda kohtutäituri poole.  

 

 

 

Vaata veel